Povjerite Medicinskoj Mreži rezervaciju smještaja, ulaznica, prijevoza i svih ostalih usluga koje su vam potrebne za vrijeme trajanja međunarodnih sajmova ili kongresa.

PDF24 Creator    Send article as PDF