1. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Kushtet e përgjithshme te publikuara këtu dhe udhëzimet janë një pjesë integrale e kontratës në mes të agjencisë së udhëtimeve RRJETI MJEKËSOR (në vazhdim: Rrjeti MJEKËSOR) dhe udhëtarëve që kanë pranuar marrëveshjen e zgjedhur. Nëse në ndonjë pakete program te veçantë është botuar diçka që është ndryshe nga ajo çka ne ofrojmë atëherë zbatohen këto terma dhe kushte dispozita / kërkesa të botuara në program.

2. PËRMBAJTJA E PAKETËS

Organizatori i udhëtimeve RRJETI MJEKËSOR garanton zbatimin e programit të përshkruar në marrëveshje që ai e organizon. Përmbajtja e marrëveshjes do të realizohet në mënyrë të plotë dhe siç përshkruhet më sipër përveç në rastin e rrethanave të jashtëzakonshme (si të luftës, trazirave, greva, sulmet terroriste, problemet sanitare, fatkeqësitë natyrore, intervenimeve të autoriteteve lokale, etj).

3. REGJISTRIMI DHE PAGESA

Aplikacionet për të udhëtuar pranohen nga dërgimet on-line ose e-mail si dhe me anë të telefonit ose përmes zyrave të agjencisë të autorizuar nga Rrjeti Mjekësor. Me rastin e aplikimit udhëtari është i obliguar të siguroj informacion ose dokumentet e kërkuara nga aplikimi i udhëtimit të veçantë.

a) Në ditën e aplikimit blerësi paguan 40% të vlerës së paketës në llogarinë e transaksionit të agjencisë kurse pjesa e mbetur e shumës 60% duhet të paguhet më se voni 14 ditë para nisjes në llogarinë bankare të agjencisë RRJETI MJEKËSORË.

b) Për “Rezervimet gjatë aplikimit” një paradhënie paguhet në përputhje me listën e çmimeve të organizatorit përgjegjës. Organizatori nuk do të pranojë kërkesën për rezervim me kërkesën pa pagesë paraprake.

Nëse një udhëtar nuk e pranon rezervimin që është bërë me kërkesën e tij organizatori do të mbajë paratë paraprakisht për të mbuluar kostot e rezervimit.

Klienti bie dakord të mos kërkoj pagesat e interesit për shkak të pagesës paraprake. Me nënshkrimin e kontratës, kuponit ose aplikacionit, ose pagesës ne llogarinë bankare të RRJETI MJEKËSORE klienti pranon plotësisht këto kushtet e rezervimit të udhëtimit që më parë është kërkuar me kujdes. Në këtë mënyrë gjithë çka thuhet në marrëveshjen bëhet një detyrim ligjor si për udhëtarët ashtu edhe për organizatorët.

4. Përmbajtja dhe çmimi i aranzhmanit

Përmbajtja e aranzhmanit përkatësisht çmimi i paketës përfshin çdo gjë që është e cekur në programin e udhëtimit. Shërbime të veçanta që nuk janë të përfshira në çmim udhëtari i paguar ekstra. Këto shërbime duhet të kërkohen kur te aplikoni dhe të paguani diferencën në çmimin e paketës. Shërbimet opsionale dhe të veçanta të kërkuara nga udhëtari gjatë kohëzgjatjes së udhëtimit duhet ti paguhen përcjellësit turistik ose përfaqësuesit në monedhën e vendit ku shërbimi është dhënë. Çmimet e udhëtimeve janë postuar në programin e udhëtimit dhe janë të vlefshme nga data e publikimit të programit. Çmimet e listuara në programet tona janë të bazuara në kontratën me partnerët tanë dhe jo domosdoshmërish përputhen me çmimet në vendin destinacionin ku banoni dhe ndonjë ndryshim në çmim nuk mund të jetë subjekt i një ankese.

Çmimet e paketës aranzhmanit janë vlerën monetare kroate (Kuna) dhe llogaritet sipas çmimeve të shërbimeve në valutë referente duke shitur normën e bankave të nivelit të dytë të turneut në një ditë të veçantë . Çmimi paketë (në qoftë se programi i udhëtimit nuk tregon ndryshe ) zakonisht përfshin : shërbimet e transportit, hotelierin dhe organizimin e udhëtimit . Nëse është përmendur në programin e udhëtimit çmimi mund të përfshijnë tarifat e aeroportit dhe shpenzimet tjera lokale . Çmimi I paketës nuk përfshin (nëse nuk është rënë dakord ndryshe ): ekskursionin në bregdet dhe vizitat turistike , kostot e mundshme të marrjes dhe dhënies së vizave, biletat hyrëse për objektet e vizituar. Të gjitha llojet e shërbimeve të veçanta (dhomë të vetme, dietë e veçantë etj) udhëtarët paguajnë ekstra dhe do të porositet gjatë rezervimit te aranzhmanit .

Organizatori rezervon të drejtën e ndryshimit të çmimeve në rast të ndryshimeve në çmimin e akomodimit, ushqimit, transportit dhe shërbimeve të tjera apo në rastin e ndryshimeve në vlerën e valutave që janë baza për llogaritjen e çmimit. Udhëtar është i detyruar të pranojë një rritje të çmimeve deri në 10% . Në qoftë se ka një rritje të çmimeve prej më shumë se 10% udhëtari ka të drejtë të tërhiqet nga marrëveshja pa asnjë pagese ekstra dhe anulimi duhet njoftuar agjencinë me shkrim apo ne formë verbale brenda 48 orëve. Nëse nuk anulohet pakoja brenda kohës së parashikuar udhëtari do të konsiderohet se ka dhënë pëlqimin për ndryshimin e çmimeve. Në rast të anulimit ka të drejtë për kompensim.

5. KATEGORIZIMI DHE PËRSHKRIMI I SHËRBIMEVE

Objektet e ofruara për akomodim, restorantet, transporti dhe të tjerët janë përshkruar sipas organizatës turistike zyrtare lokale në kohën e aplikimit. Standardet e akomodimit, ushqimit, shërbimet, etj në vende të ndryshme dhe janë të ndryshme dhe jo të krahasueshme. Informacion i marrë nga udhëtari në vendin e shitjes nuk i detyron organizatorët në një masë më të madhe se sa të informon për programin e listuar të udhëtimit.

6. NDËRRIMI I PROGRAMIT

Operatori turistik ka të drejtën e ndryshimit të programit nëse paraqiten rrethana të cilat nuk mund të parashikohen, shmangen ose të korrigjohen (shih pikën 2). Akomodimi mund të zëvendësohet vetëm vendosje ne hotelin e të njëjtës kategori ose më të lartë dhe kjo është barrë e organizatorëve. RRJETI MJEKËSOR gjithashtu rezervon të drejtën për të ndryshuar ditën as orën e nisjes për shkak të ndryshimeve në oraret e fluturimeve ose të shfaqjes së rrethanave të jashtëzakonshme si dhe të drejtën për të ndryshuar drejtimin e udhëtimit, nëse ndryshimi i termave dhe kushteve (orareve të rishikuar, situata e sigurisë në një vend të caktuar, fatkeqësive natyrore dhe rrethanat e tjera në të cilat RRJETI MJEKËSOR nuk mund të ndikojë), pa pagesën e kompensimit, sipas rregullave në fuqi në trafikun ndërkombëtar.

7. E DREJTA E ORGANIZATORIT PËR ANULIM

Organizatori mund të anulojë marrëveshjen-aranzhmanin në tërësi ose në pjesërisht si para ose gjatë mandatit të tij për shkak të rrethanave që nuk mund të shmangen, në qoftë se ato ndodhin në kohën e publikimit dhe shitjes së programit organizatorit do të jetë baza e arsyeshme për të e lajmëruar dhe për të mos marrë aplikimin e paketës. Organizatori gjithashtu mund të anulojë marrëveshjen në qoftë se lajmërohet një numër i pamjaftueshëm i udhëtarëve për aranzhmanin e caktuar. Me programin e çdo pakete turistike organizatori njofton për një numër minimal të udhëtarëve pa te cilët anulohet paketa turistike. Organizatori është i detyruar të njoftojë të gjithë udhëtarët për anulim të paktën 5 ditë para fillimit te paketës turistike dhe të kthej pagesën ne tere shumën e paguar sipas marrëveshjes.

8. ANULIMII UDHËTIMIT NGA ANA E UDHETARIT ANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Nëse një udhëtar do të anulojë udhëtimin ai duhet ta bëjë këtë me shkrim. Data e anulimit me shkrim është përdorur për llogaritjen e kostove sipas shkallës së mëposhtme:
– për anulim deri 30 ditë para udhëtimit organizatori I paguan 10% çmimit të aranzhmanit, min. 100 kuna,
– për anulim deri 29 deri 23 ditë para udhëtimit 25%,
– për anulim deri 22 deri 17 ditë para udhëtimit 50%,
– për anulim deri 16 deri 11 ditë para udhëtimit 80%,
– për anulim deri 10 deri 0 ditë para udhëtimit organizatori do të kërkoj të paguhet 100 % e çmimit të aranzhmanit.
-nëse udhëtari nuk paraqitet ose anulon paketën turistike pas fillimit të saj, organizatori do të ngarkoj të gjithë shumën e pagesës. Kur përqindja e kostove fikse në grupe është më e madhe se ajo në tabelën e mësipërme, operatori turistik rezervon të drejtën për të ngarkuar kostot aktuale -shtesë. Tarifat e mësipërme te anulimit do të zbatohen edhe për të ndryshuar datën e nisjes ose të objektit si dhe ndryshimeve të tjera të mëdha. Nëse një udhëtar anulon udhëtimin gjen një klient të ri organizatori do të ngarkoj vetëm koston e zëvendësimit. Pas anulimit të aranzhimit turistik nuk paguhet kostoja e dokumenteve për viza ose të dokumenteve të udhëtimit.

9. SIGURIMI NGA RREZIKU I ANULIMIT

Udhëtari për të shmangur shpenzimet e anulimit te udhëtimit mund të paguan sigurimin mbi rrezikun e anulimit të udhëtimit. Sigurimi i anulimi do të ngarkohet ne fillim të marrëveshjes-aranzhmanit dhe nuk mund të paguhet me vonë. Shpërblimi i sigurimit është llogaritur në bazë të vlerës së udhëtimit në përputhje me normat e kompanive të sigurimit. Çfarë është konsideruar si pengesë e paparashikuara është e shkruar në policen e sigurimit.
Në rast të anulimit të marrëveshjes-aranzhmanit nuk kthehet shuma e premise së paguar për sigurim nga anulimi ose kostoja e marrjes së një vize pavarësisht nga fakti se udhëtari e ka te siguruar anulimin. Termat dhe kushtet e tjera janë te aranzhuara përmes policës së sigurimit.

10. OBLIGIMET E ORGANIZATORIT TË UDHËTIMIT

Organizatori është i detyruar të kujdeset për ekzekutimin e shërbimeve dhe zgjedhjen e ofruesit te shërbimeve dhe zgjedhjen e një organizator të mirë qe kujdeset për të drejtat, interesat dhe shqetësimet në lidhje në përputhje me praktikat e mira në turizëm. Organizatori është i detyruar të sigurojë të gjitha këto shërbime për një marrëveshje të veçantë dhe i përgjigjet klientit korresponduese për çdo mos shërbim. Organizatori nuk është përgjegjës për shërbimet e pakryera te shkaktuar nga forca madhore (pika 2) dhe për shkak të vonesave në transporti, ku transportuesi nuk përkon me ligjet në fuqi dhe konventat ndërkombëtare. Në këto raste udhëtari është përgjegjës për të gjitha shpenzimet shtesë.

11. OLIGIMET E UDHËTARIT

Udhëtari ka për detyrë që të :

– ketë dokumente valide të udhëtimit. Kostot e dokumenteve të humbura apo të vjedhura janë të mbuluara nga udhëtari. Përcjellësi ose një përfaqësues nga organizatorët do të ndihmojë , por me kusht që programi është duke ecur mirë . Në qoftë se udhëtarit i duhet viza për udhëtim, organizatori mundet, me kërkesë të udhëtarit kur është e mundur me pagese shtesë te ndërmjetësuar në marrjen e vizës. Operatori nuk mund të garantojë marrjen e vizave.
– jetë vaksinuar duhet të këtë konfirmim dhe dokumentimin e vaksinimit për të udhëtuar në vendet për të cilat kërkohet vaksinimi sipas rregullave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Në këtë rrethanë duhet bashkangjitur certifikatë mjekësore. Mungesa e këtyre dokumenteve dhe dokumenteve jo-legjitime të udhëtimit të cilat dërgojnë deri te anulimi i udhëtimit ose pamundësisë për të udhëtuar , nuk i bien persiper organizatorit shpenzimet e udhëtimit dhe anulimini pra ato llogariten sipas nenit 8.
– Respektoni zakonet doganore dhe rregulloret e monedhës e Republikës së Kroacise dhe të vendeve të vizituara gjatë udhëtimit.
– Respektoni rregullat për të gjitha objektet e vizituara.
– T’u përmbaheni udhëzimeve dhe të bashkëpunoni me liderin e turneut turistik dhe përfaqësuesit të turneut.
– Kur ju niseni për udhëtim, përfaqësuesit nga organizatori duhet treguar dokumentin e pagesës së aranzhmanit turistik ( kuponin origjinal, konfirmimin e pagesës, një kopje të urdhrit të transferimit ).
Në rast të mosrespektimit të këtyre detyrimeve, udhëtari është përgjegjës tek organizatori për dëmin e bërë .

12. VALIXHET

Bagazhi transportuar me aeroplan është i lirë deri ne peshën e përcaktuar nga avio – kompania.

Bagazhet e tepërt do të paguhen sipas normave të linjës ajrore .
Fëmijët nën moshën dy vjeç nuk kanë të drejtë të transportit të lirë te bagazhit me aeroplan. Kur udhëtonte me autobus çdo udhëtar është i lejuar te këtë 2 valixhe personale .

Udhëtarët janë të detyruar të kujdesen për sendet e tyre kur hyrë në autobus dhe pas çdo dalje nga autobusin janë te detyruar ta marrin valixhen me veti. Përndryshe udhëtari marrin përgjegjësi ne rast te vjedhjeje, humbjes apo dëmtimit të pronës te lënë në autobus pa mbikëqyrje . Bagazhi transportohet në përgjegjësi te udhëtarit , pra , rekomandon qe te siguroni bagazhet tek një kompani sigurimi bagazhesh .
Operatori i paketës turistike nuk është përgjegjës bagazhet w dëmtuar apo të humbur, vjedhjen e bagazhit ose gjëra me vlerë në hotel (rekomandohet te lihet ne sefë ne hotel) . Në rastin e bagazhit të dëmtuara apo të humbur duhet të lajmërohet tek personat përgjegjës apo ne recepcion ose te vendi ku ka ndodhur dëmi apo humbja.

13. SIGURIMI RRUGOR

Çmimi i udhëtimit nuk përfshin sigurimin kundër aksidenteve dhe sëmundjeve gjatë udhëtimit, dëmtimin ose humbjen e bagazhit, sigurimit nga rreziku i anulimin te udhëtimit ose të sigurimit mjekësor. Me nënshkrimin e kontratës është konsideruar që udhëtari është i informuar dhe atij i është ofruar dhe rekomanduar paketa e sigurimit të udhëtimit dhe dorëzuar për shqyrtim të kushteve para blerjes. RRJETI MJEKËSORE në lidhje me sigurimin a ka rolin vetëm te një ndërmjetësuesi.

14. VENDOSJA NE DHOMA/APARTMANE

Akomodimi në dhoma apo apartamente përcaktohet nga recepsionisti me rastin e arritjes . Nëse klienti nuk ka kërkuar ndonjë dhomë / apartament me cilësi të veçanta ai do të pranojë atë qe është regjistruar zyrtarisht siç përshkruhet në katalogun dhe listën e çmimeve . Nëse është e mundur organizatorët do të përpiqet për të përmbushur kërkesat shtesë për akomodim( komfori, kahja e dhomës, kati , etj ) por nuk mund të garantojë përmbushjen e këtyre kërkesave. Akomodimi zakonisht nuk është i mundur para se ora 16:00 në ditën e mbërritjes dhe duhet të largohet nga dhoma deri në orën 10 00 në qoftë se programi i udhëtimit nuk tregon ndryshe. Arritjet pas orës 18 00 duhet të njoftohem paraprakisht përveç nëse tregohet ndryshe. Numri i shtretërve në dispozicion në apartament është i përcaktuar sa numrin maksimal i mysafirëve . Një fëmijë llogaritet si një i rritur. Pronari i apartamenteve ka të drejtë të refuzojë akomodimin numri i personave është me i madh se sa i lajmëruar nga agjencia . Në dhoma / apartamente nuk janë të lejuar të sjellin kafshët nëse nuk shprehet ndryshe, dhe në qoftë se lejohet paguani ekstra për kafshët tuaja .

15. ZGJEDHJA E ANKESAVE

Nëse shërbimet e paketës së programit janë të paplota ose të pakënaqshme udhëtari ka te drejte të kërkojë kompensim përmes paraqitjes se ankesës me shkrim . Çdo udhëtar – me kontratë te aranzhmanit ka të drejtë të ankohet për shërbimet e papërfunduara ndaj tyre . Çdo udhëtar – dërgon ankesën ndaras, organizatori nuk do të marrë ankesa grupore .

Procedura për të bërë një ankesë :

– Menjëherë, në vend te ngjarjes, udhëtar tregon për shërbimin e pamjaftueshëm tek udhëheqësi i turneut dhe përfaqësuesi i organizatorëve , dhe nëse ata mungojnë atëherë direkt tek ofruesi i shërbimit. Udhëtari është i detyruar të bashkëpunojë me liderin e turneut ose përfaqësuesin nga organizator dhe për të rregulluar problemin. Nëse udhëtari refuzon të pranojë zgjidhje që korrespondon me shërbimin , organizatori nuk do të pranojë ankesën e mëvonshme ose të përgjigjet për atë.
– Nëse shkaku i ankesës nuk do të eliminohen, udhëtari përmes përfaqësuesit të organizatorit konfirmon ankesën me shkrim në dy kopje dhe te dyte nënshkruajnë. Udhëtari mban një kopje të kësaj çertifikate.
– Jo më vonë se 8 ditë pas kthimit nga udhëtimi ankesa dorëzohet me shkrim në pikën e shitjes ku paketa është paguar dhe bashkëngjitni një dokument me shkrim të nënshkruar nga përfaqësuesi i faturave eventuale për shpenzime shtesë. Organizatori do të pranojë vetëm ankesa e pranuara nga afati i specifikuar prej 8 ditësh .
– Organizatori është i detyruar të lëshojë një vendim me shkrim për ankesën brenda 15 ditëve nga marrja e ankesës. Organizatori mund të vonojë zgjidhje për të mbledhur informacion dhe për të verifikuar ankesën me ofruesin e shërbimit për një afat tjetër 15 ditë. Organizatori do të marrë në konsideratë vetëm ato ankesa të cilat nuk janë zgjidhur ne vendin e pushimit.
– Derisa agjencia zgjidh çështjen, udhëtari nuk mund të përfshijë çdo person tjetër, gjykata ose ne dhënien e informacionit medieve .
Kompensimi maksimale për ankesën mund të arrijnë shumën e shërbimit qe nuk është ofruar ne mënyre cilësore dhe nuk mund të përfshijnë shërbimet e ofruara tashmë ose të gjithë shumën. Kjo përjashton të drejtë e kompensimit për dëmet ideale .

16. JURIDIKSIONI
Nën kushtet e pikës 13, klientit i paketës-aranzhmanit turistik nga programi përkatës ka te drejte ankese tek organizatorët e programit. Nëse një klient nuk është i kënaqur me vendimin e organizatorëve ka të drejtë ne vendim gjyqësor. Në një rast të tillë juridiksioni i gjykatës mbahet në vendin e organizatorit përgjegjës.
17 . SIGURIA NË RAST TË PAAFTËSISË PAGUESE OSE FALIMENTIMIT TË OPERATOR TURISTIK
Në rast të mos pagesës ose falimentimit të operator turistik, udhëtarët te ndodhur ne udhëtim duhet të kontaktojnë siguruesin Kompania e Sigurimeve “Sunce” Zagreb, Trnjanska 108 , tel : 01 / 6292 600 , ose faks : 01 / 6292 666 dhe specifikoni adresën ose numrin e telefonit të përfaqësuesit të sigurimit .
Ky dokument është i vlefshëm si një certifikatë sigurimi në rast të paaftësisë paguese ose falimentimit të operatorit turistik. Numri i garantuesit te politikes se sigurimit : 1900029133
18. PËRGJEGJESIA E SIGURIMIT
Në pajtim me ofrimin e shërbimeve në turizëm, qe Rrjeti mjekësor ka me një kompani të sigurimit “SUNCE” Kompania e Sigurimeve, policat e sigurimit për përgjegjësi të sigurimit (numri i politikes 1900029132 ) për dëmet e shkaktuara nga udhëtarët mos- performancës, punën e pjesshme ose performancës te panevojshme të detyrimeve që lidhen me paketat turistike.

19. MBROJTJA E TË DHENAVE PERSONALE
Udhëtari i jep informacionet për te dhënat personale vullnetarisht . Me nënshkrimin e Kontratës, udhëtari autorizon agjencinë Rrjeti mjekësor që të përdor të dhënat për të komunikuar me te si dhe për kryerjen e shërbimit të kërkuar. RRJETI MJEKËSOR pajtohet se informatat nuk do ti nxjerr jashtë vendit ose ti dorëzojë ato palëve të treta përveç për qëllime të shërbimeve të zbatimit dhe në qoftë se udhëtari ka rënë dakord për të hyrë në një nga aspektet e sigurimit të udhëtimit ( sigurimi kundër rrezikut të anulimit, pasojat e aksidenteve , dëmet dhe humbjet e bagazheve dhe sigurimi shëndetësor vullnetar gjatë udhëtimit dhe qëndrimit jashtë vendit ) –tek shtëpia e sigurimeve për të marrjen e polices.

20. DISPOZITA TË FUNDIT
Këto kushte dhe rregulla janë pjesë përbërëse të kontratës të lidhur në mes udhëtarit dhe agjencisë se udhëtimeve RRJETI MJEKËSORE ose një agjencie udhëtimi të autorizuar ku ju nënshkruani për një udhëtim të organizuar nga Rrjeti mjekësor . Devijimet e parashikuara nga këto kërkesa duhet të përfshihen së bashku me tekstin e programit për udhëtimet. Me nënshkrimin e kontratës klienti pranon plotësisht programin dhe kushtet e udhëtimit .
Ky numër i kushteve të udhëtimit përjashton të gjitha edicionet e mëparshme

Në Zagreb, nëntor 2013.

Organizatori përgjegjës:
RRJETI MJEKËSORË d.o.o.
Agjencion turistik
Adresa: Ivana Kukuljevića 2, 10 000 Zagreb
E-mail:office@medicinska-mreza.com
Web: http://www.medicinska-mreza.hr
Telefon /Fax : (01) 3698 499,
Xhirrollogaria e transakcionit: IBAN HR7224020061100633094
Banka: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb
OIB: 21825564487
ID KOD: HR-AB-01-060144240

www.pdf24.org    Send article as PDF